ปรัชญาสถานศีกษา(Philosoply of Education):   "รู้หน้าที่(Previous Knowledge)  มีวินัย(Discipline)  ใฝ่ใจศึกษา(Pursuing Education)  พัฒนาวิทยาลัย(Development College)  ใส่ใจท้องถิ่น(Pay Attention to Local) "   อัตลักษณ์(Identities) :  "ทักษะดี(Skills)  สามัคคี(Harmonious)  มีวินัย(Discipline)"  ใฝ่คุณธรรม(Pursuing Righteousness)" เอกลักษณ์(Identity) :  "แหล่งเรียนรู้ และแหล่งผลิตผู้นำ (Learning Center and Production Leader)"
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ (Management College)
E_Office.ผู้บริหาร
ชื่อผู้ใช้(User):

รหัสผ่าน(Password):

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพของ สมศ.
(Evaluation Study)
ตัวบ่งชี้    แบบฟอร์มโครงการงบ60    แบบฟอร์มสรุปโครงการงบ59   
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา

วิทยาลัยฯและนักศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน เป็นสถานศึกษรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(College students Award Ceremony A study awards conferred VOCATIONAL small academic year 2558)
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
                      เมนูหนูหลัก (Main Menu)
ข้อมูลประเมิณสถานศึกษา (Data Evaluation Study)
                   หน่วยงานภายใน (Departments)
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ (Basic Data)
              รายงานข้อมูลต้นสังกัด (Reporting agency)
           หน่วยงานในอศจ. (Education Authorities in the Province)
                       ดาวน์โหลด (Download)
          ตารางสอนครู (Teacher Timetable)
            ระเบียบจากส่วนกลางที่ควรทราบ (Central Methodist)
ข่าวเกษตรน่ารู้ (Agricultural Knowledge)
การทำซาลาเปา (making Salapow)

วิธีการทำ
(Making)
1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
2. ร่อนแป้ง (ส่วนที่หนึ่ง ใส่ยีสต์ น้ำใบเตย / แครอท / อัญชัญ)
นวดให้เข้ากันจนไม่ติดภาชนะ จากนั้นทิ้งไว้ในที่ๆ มีแสงแดดอ่อนๆ ประมาณ 20 นาที เพื่อให้แป้งฟู
3. ร่อนแป้ง (ส่วนที่สองตามด้วยน้ำตาล ผงฟู เกลือป่น เนยขาว ไข่ขาว น้ำใบเตย/ แครอท/อัญชัญ) นวดให้น้ำตาลละลายจนหมด
4. นำแป้งส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองมาผสมกันนวดให้เข้ากันจนไม่ติดภาชนะ
ที่มา (Origin) น.ส.ปาริชาติ แซ่เฮ่อ, น.ส.พรทิพย์ นวธร,น.สอำพร มณฑาธานกุล (Miss.parichat seaher, Miss.porthip nawaton,Miss.umpon montatanagul)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (Read More..)
  • ตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน
    (Check Grades Every Semester)
    ตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน
    (Check Each Grade Sector)
กรอกรหัสนร.(Input Code).:

ภาคเรียนที่ดูผล(Semester):


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Releases)
งานโครงการที่นักเรียน-นักศึกษาฝึกปฏิบัติ (Project Where Students Practice)
ภาพกิจกรรม (Gallery)
คลังภาพกิจกรรม (Gallery Activity)
ปีการศึกษา (Year) 2555  2556  2557  2558  2559 
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2559
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2559
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยครั้งที่1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ภาพกิจกรรมการ รณรงค์ต้านภัยสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา 2559
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
ภาพกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 6,29 กันยายน 2559
ผลงานวิจัย.....ของคณะครู และนักเรียน/นักศึกษา (Research of Teacher and Student)
ปีการศึกษา (Year) 2555  2556  2557  2558  2559 
            ผลงานวิชาการของครูชำนาญการพิเศษ( ค.ศ.3 ) (Academic Teacher Specialist)
สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (Student Transfer)
webmaster : montri_0812922606@hotmail.com
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี   เลขที่ 94 /1 หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์  (036) 510-982   Fax : (036)  510-983
website IP:203.172.141.211
บทความที่นำเสนอไปแล้ว (Knowledge)
ปีการศึกษา (Year) 2556  2557  2558  2559