BOING HELPER

2 กันยายน 2021

BOING HELPER

27 สิงหาคม 2021

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 ปวช. 3 ปวส. 1 ทุกสาขา เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เชิญนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแบบธุรกิจ

BOING HELPER

13 สิงหาคม 2021

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 สิงหาคม 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.

BOING HELPER

13 สิงหาคม 2021

BOING HELPER

6 สิงหาคม 2021
1 2 3