BOING HELPER

2 กันยายน 2021

BOING HELPER

27 สิงหาคม 2021

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 สิงหาคม 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.

BOING HELPER

13 สิงหาคม 2021

BOING HELPER

6 สิงหาคม 2021

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ขอแจ้งว่า ไม่มี ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อ 2.2.2 คือ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่อนุมัติรับรองโดยคุรุสภา

BOING HELPER

6 สิงหาคม 2021

BOING HELPER

21 กรกฎาคม 2021

BOING HELPER

15 กรกฎาคม 2021