ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ขอแจ้งว่า ไม่มี ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อ 2.2.2 คือ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่อนุมัติรับรองโดยคุรุสภา