http://www.kasetsing.ac.th  มุ่งการศึกษา พัฒนาวิทยาลัย ใฝ่คุณธรรม ก้าวนำวิชาชีพ เป็นประทีปของสังคม
            
unit1
unit2
unit3_1
unit3_2
unit4
unit5
unit6_7
แบบทดสอบวิชาพิมพ์ดีด

วิชาพิมพ์ดีดไทย 1
รหัสวิชา 2201-1005


วัตถุประสงค์รายวิชา

1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดีดไทย
2.เพื่อให้มีทักษะในการพิมพ์ดีดแบบสัมผัส
3.เพื่อให้มีทักษะในการแก้ไขเครื่องพิมพ์ดีดอย่างง่าย และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
4.เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีด

มาตรฐานรายวิชา

1.บอกส่วนต่าง ๆ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
2.พิมพ์แบบสัมผัส
3.คำนวณค่าสุทธิ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดไทย
การสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและ
การแก้ไขอย่างง่ายการเรียนรู้แป้นพิมพ์ การพิมพ์สัมผัส และ
วิธีการคำนวณคำ