ลำดับที่ ชื่อ-นามกสุล ปี พ.ศ. รูปภาพ
1. นายไววิทย์ ชัยถาวร 1 เมษายน 2516 - 3 เมษายน 2524
 2. นายธำรงค์ หาพิพัฒน์ 3 เมษายน 2524 - 6 ตุลาคม 2535  
 3.  นายเทียบ เต็งไตรรัตน์  6 ตุลาคม 2535 - 22 เมษายน 2536  
 4.  นายชนินท์ ด่านพานิช  22 เมษายน 2536 - 30 กันยายน 2539  
 5.  นายสุขุม รักษาชาติ  26 พฤศจิกายน 2539 - 20 พฤศจิกายน 2540  
 6.  นายสหัส คำบู่  20 พฤศจิกายน 2540- 9 พฤศจิกายน 2541  
 7.  นายสุรชัย สายน้อย  9 พฤศจิกายน 2541 - 2 ตุลาคม 2543  
 8.  นายรวี อระวีพร  2 ตุลาคม 2543 - 6 ธันวาคม 2544  
 9.  นายวันชัย จารุพงศ์  6 ธันวาคม 2544 - 15 พฤษภาคม 2550  
 10. นายประยูร โพธิ์งาม 15 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2554  
 11. นายบุญส่ง พรหมมานนท์ 1 ตุลาคม 2554 - 24 มกราคม 2556  
 12. นายบุญปลูก บุญอาจ 25 มกราคม 2556 – 2 ตุลาคม 2557  
 13. นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ 3 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน