ปรัชญา

          “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจศึกษา พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์

          ผลิตและพัฒนากำลังคนภาคเกษตรและภาคบริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นผู้ประกอบการ ระดับประเทศสู่สากล

อัตลักษณ์

          “ทักษะดี สามัคคี มีวินัย”

เอกลักษณ์

          “แหล่งผลิตผู้นำและศูนย์การเรียนรู้”

พันธกิจ

  1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

  4. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ