นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในฐานะประธานอำนวยการ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพรพิรุณ