นายสุทธิศักดิ์  สุกเษม

ครู 

หัวหน้าแผนกวิชา

 นายเอกสิทธิ  ปิ่นทอง

ครู

นางสาวทัศนีย์  ต๊ะใจ

พนักงานราชการครู

 

นางสาวสุวิมล  เพ็ชรักษ์

ครูจ้างสอน