นางสาวภัทรสวันต์  แสงคำ
ครู
หัวหน้าแผนกวิชา
นายธงชัย  อยู่ปรางค์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
 นางสาวดลวรรณ  เพ็ชรหงษ์
พนักงานราชครู
นายวรชาติ  จัตุรัส
ครูจ้างสอน